Povezave

 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
 • Služba za slovenski jezik MK
 • Slovenščina v znanosti wikiverza
 • Slavistično društvo Slovenije
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • SlovLit — Slovenska literarna veda
 • O slovenščini v izobraževanju in znanosti – Oddelek za slovenistiko FF UL
 • Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
 • Laboratorij za umetno inteligenco -Inštitut Jožef Štefan
 • META-NET
 • Slovensko društvo za jezikovne tehnologije
 • Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
 • Clarin Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
 • Digital Humanities
 • Inštitut Nove revije
 • Slovenska matica
 • Matej Cigale: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča
 • Janko Pajk: Doneski k filozofičnej terminologiji  (1881), ponatis Phainomena X/36-37 (2001)
 • Dean Komel: Janko Pajk i počeci slovenskoga filozofijskog nazivlja
 • Majda Vračko Zanik: Jezikovni prispevki Janka Pajka, Univerza v Mariboru 2016